MENU
Aula_close Layer 1
Skolen på Grundtvigvej logo
Mobil menu

Arbejdet med evaluering

Principper for arbejdet med evaluering på Skolen på Grundtvigsvej

På Skolen på Grundtvigsvej arbejder vi løbende med evaluering af børnenes faglige udvikling, læring og trivsel. Evalueringerne har fokus på progression, så alle børn bliver så dygtige, som de kan. 
Overordnet handler evaluering på Skolen på Grundtvigsvej om to grundlæggende spørgsmål. 

  • Gør vi det, vi siger? 
  • Virker det, vi gør? 


Elevevalueringerne tager udgangspunkt dels i skolens vision og moralske formål, dels i ’Folkeskolens formålsparagraf’ samt Undervisningsministeriets ’Fælles mål’ for de enkelte fag og dels i ’Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Frederiksberg Kommune’.

Der evalueres på forskellige måder og i forskellige sammenhænge. Den løbende evaluering og teamets øvrige viden om, hvad der virker bedst for gruppen og for det enkelte barn, er medvirkende til at kvalificere det enkelte teams valg af pædagogiske og didaktiske metoder.
Teamet kvalificerer således praksis gennem udvikling af deres subjektive erfaringsviden (sparring, refleksion, supervision) og ikke mindst ved at inddrage forskningsbaseret viden. Denne kvalificering sker løbende, og den pædagogisk praksis justeres derfor løbende.

Den løbende evaluering af undervisningen
Der gennemføres løbende evalueringer, som en integreret del af undervisningen, fx i  form af  samtaler mellem børnene og de voksne som opfølgning på læringsmål.  Her gives feedback til børnene på deres faglige udvikling og læringsudbytte. Desuden gennemføres evalueringer af børnenes faglige udvikling og læring i form at de nationale og kommunale test.

Der evalueres på følgende områder: 

  1. Viden
  2. Færdigheder (at kunne løse en kendt opgave)
  3. Kompetencer (at kunne anvende færdigheder og viden til at løse ukendte udfordringer)
  4. Innovation / entreprenørskab. 

Der anvendes evalueringsformer, der giver en ’her og nu’ status på barnets faglige niveau,  og der anvendes evalueringsformer, som i højere grad anviser  fremadrettet, på hvilke områder i den pædagogiske praksis, der skal sættes ind, så der skabes en bedre læring for barnet. 

Evaluering af skolens organisering
Der foretages overordnede evalueringer af skolens organisering herunder tværgående temaer som fx fleksible mødetider og aldersintegreret undervisnings osv. 

Disse evalueringer gennemføres for så vidt det er muligt af ekstern evaluator og med inddragelse af  forældre, børn, personalet og skolens ledelse, hvor det giver mening. 

Besluttet i skolebestyrelsen juni 2016